• Hotline: (028) 37040016  -  0932067711
  • Ngôn ngữ :

Thông báo thay đổi thời gian Thi Bonsai của Chi Hội

09/04/2012, 05:40 pm
Chi Hội Bonsai TPHCM xin thông báo về việc Thi Bonsai của Chi Hội - dự kiến tháng 05/2012. Nay vì có sự thay đổi nên Ban Chấp Hành Chi Hội cáo lỗi cùng quý hội viên.  Thời gian tổ chức Thi sẽ thông báo trực tiếp cùng Qúy hội viên.

Xin chân thành cảm ơn.

BCH CHI HỘI