Thiết kế sân vườn – chăm sóc hoa ngắn ngày

1. Thiết kế trang trí và bảo dưỡng sân vườn:
- Quan niệm về phong cảnh
- Triết lý về sân vườn
- Khái niệm về sân vườn, công viên
- Thiết kế về sân vườn
- Thi công về sân vườn
- Bài tập về thiết kế vườn cảnh đơn giản
- Học viên học ngoại khoá tại các sân vườn - công viên ở TP.HCM
- Phân tích một số bài tập tiêu biểu của học viên để giúp học viên tăng thêm
- kiến thức và có kinh nghiệm trong thiết kế vườn cảnh
- Khái niệm về vườn cảnh
- Trang trí cây cảnh ngoại thất
- Trang trí cây cảnh nội thất
- Chăm sóc - chất trồng
- Phòng trừ sâu bệnh - phân bón
 
2. Kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc các loại hoa ngắn ngày:
- Kỹ thuật nuôi trồng và ghép hoa Hồng
- Chọn giống và cây giống hoa hồng
- Vị trí đất trồng - Cách trồng và chăm sóc
- Kỹ thuật ghép hoa Hồng
- Kỹ thuật ươm và chăm sóc cành chiết
- Chăm sóc mắt ghép
- Học viên thực hành tại vườn hoa Hồng + hoa ngắn ngày